Kilpailut ja arvonnat

Porilainen kaupunkiteko 2019

Kau­pun­ki­te­ko -kil­pai­lu nos­taa esiin te­ko­ja, jot­ka ovat pa­ran­ta­neet kau­pun­ki­lais­ten elä­män­laa­tua, kau­pun­gin viih­tyi­syyt­tä, ve­to­voi­mai­suut­ta, tun­net­tuut­ta tai luo­nut kau­pun­kiin työ­paik­ko­ja. Pal­kin­non voi saa­da yk­sit­täi­nen kau­pun­ki­lai­nen, yh­dis­tys, yh­tei­sö, yri­tys tai vi­ra­no­mai­nen.

Lä­he­tä oma eh­do­tuk­se­si Vuo­den kau­pun­ki­te­ok­si ly­hy­en pe­rus­te­lun kans­sa al­la ole­val­la for­mil­la. Va­lit­se en­sin tip­pu­va­li­kos­ta Kil­pai­lu 3 ja tä­män jäl­keen an­na eh­do­tuk­se­si ja tie­to­si al­la­o­le­viin kent­tiin.

Lä­he­tä Kau­pun­ki­te­ko-eh­do­tuk­se­si meil­le vii­meis­tään 29.8. klo 24 men­nes­sä.

Raa­din va­lit­se­ma Vuo­den kau­pun­ki­te­ko jul­kis­te­taan 25.9. il­mes­ty­väs­sä Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa.

Eh­do­tuk­sia lä­het­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan 3 kpl 60 eu­ron ar­voi­sia lah­ja­kort­te­ja Raa­ti­huo­neen Kel­la­riin.

Lah­ja­kort­tien voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.