Keskustaajaman yleiskaavan päivittäminen on iso asia

Taustalla näkyvä Saarenluoto kuuluu päivitettävään keskustaajaman yleiskaavaan, mutta luokeutuu myös arvokkaisiin maisema-alueisiin.
Taustalla näkyvä Saarenluoto kuuluu päivitettävään keskustaajaman yleiskaavaan, mutta luokeutuu myös arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Taajamarakennetta ei tultane muuttamaan, mutta pohja liikenteellisille uudistuksille aiotaan rakentaa.

Jukka Silvast
Ulvilan kaupunginhallitus päätti käynnistää yleiskaavan laatimiseksi tarvittavan konsulttityön kilpailuttamisen.
– Konsultin valinta ajoittuu varmaankin kesään, kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola miettii askelmerkkejä.

Konsulttityö tulee olemaan koko kaavoituksen mittainen suunnittelusta valmistumiseen. Ulvilan nykyinen keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2005 ja se on tullut voimaan 21.6.2007. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2020 eli sen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Keskustaajaman päivityksen myötä syntyvän yleiskaavan tavoitevuodeksi ollaan asettamassa vuotta 2045.
Virola sanoo, että päivitystä varten on jo mietitty kehityskohteita. Yksi tulee olemaan valtatie 2:lle eritasoliittymien suunnittelu – toinen rakentuu Friitalaan ja toinen Haistilaan.
Tavoite on poistaa nykykaavasta eritasoristeys näiden kahden väliltä Rantavainion kohdalta. Virola muistuttaa, että valtatie 2 on valtion alainen tie, joten kun valtio päättää aikanaan uudistuksista, Ulvilassa esimerkiksi Friitalassa maankäytössä aluevaraussuunnitelma tulisi olla päivitettynä ajanmukainen.
– Liikenteen järjestäminen on Ulvilan kohtalon kysymys. Eihän meillä ole valtatielle yhtään kunnollista eritasoliittymää, hän tiivistää päivityksen painopisteet.

Virola kertoo, että liikenteellisesti yleiskaavaa tultaneen tarkastelemaan myös Friitalan ja Porin rajan välisella alueella, mutta myös Rantavainion suunnalla. Tuore yleiskaavan liikenteellisenä selvityksenä toimiva asiakirja on 16.4.2021 valmistunut Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma.
Asumisen kannalta Hormiston suuntaa aiotaan tarkastella.
– Mahdollisesti myös Krapiston suunnalle tulee joitakin pieniä tarkennuksia.

Kaikkineen yksi Ulvilan isoista kaavoitusta ohjaavista määräyksistä liittyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurimaisemiin.
Valtioneuvosto on 18.11.2021 päätöksellään YM/2021/70 vahvistanut valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joista Ulvilaa koskee useamman kunnan alueelle sijoittuva Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat. Ulvilasta tähän kuuluu Kokemäenjokilaakson varren viljelysalueet Harjunpäästä Ruskilankoskelle. Myös Saarenluoto kuuluu tähän alueeseen.

Virola muistuttaa, että päivitettyyn kaavaan nykyinen yleiskaavaa tulee olemaan vahva pohja.
– Ei sitä erilaiseksi niin vain pyöräytetä, Virola sanoo.

Keskustaajaman yleiskaavan päivittämisen käynnistämisestä on neuvoteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan museon edustajien kanssa pidetyssä epävirallisessa työpalaverissa 7.6.2019. Työpalaverissa käytiin alustavasti läpi yleiskaavatyön aikataulua, tavoitteita, päivitystarpeita ja tarvittavia selvityksiä.
Virola arvioi, että keskustan alueen yleiskaavan päivitys tulee olemaan useamman vuoden mittainen. Siihen osallistetaan myös kaupunkilaiset aikanaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp